Eeuwenoud landschap 

Het landschap kenmerkt zich door een mix van een oud hoevenlandschap, jonge heide- en broekontginningen en laagveenontginningen in de beekdalen. Karakteristiek voor het gebied zijn het kleinschalige coulissenlandschap, de afwisseling van open en gesloten ruimten, de hoogteverschillen tussen de dekzandruggen en de beekdalen en het microreliëf op dekzandvlakten.

Het Oversticht heeft voor ons een landschapsanalyse uitgevoerd. Atelier Linderveld – landschapsanalyse

Hierin zijn de historische kaart en de huidige situatie met elkaar vergeleken. Veel oude structuren zijn nog in het gebied aanwezig, waaronder de markante Oerdijk en andere beplante wegen, als ruimtelijke dragers van het gebied. Andere historische structuren zijn de beeklopen of weteringen en houtwallen. Ook veel van de bestaande bebouwing in het gebied is van waarde, aangezien het hier veelal oude boerderijen betreft.

Onzekerheid over de toekomst van het gebied heeft er echter toe geleid dat er niet goed voor het gebied is gezorgd. Doordat er geen bestendige beheerder of eigenaar is, is de grond uitgebuit, is het landschapsonderhoud en het onderhoud van de gebouwen sterk achterstallig en is het gebied als totaal versnipperd geraakt.

 


Het afgelopen jaar is samen met (agrarische) ondernemers, bewoners, gebruikers, omwonenden, gebiedskenners, beleidsmakers, raadsleden, pachtersvereniging en plannentoetsers is nagedacht over passende functies en kansen om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te versterken:

April 2018: IJssellandschap opnieuw in gesprek met de gemeente Deventer

November 2017: Gemeente Deventer verkoop kwart areaal van d gronden aan diverse boeren

Maart 2017: IJssellandschap en samenwerkende partijen bieden bidbook ‘Heerlijkheid Linde’ aan

September 2016: Workshop atelier Overijssel

Juni 2016: Kunstfietsroute “Vijfsterren Buitengebied aan de Vijfhoek”

Mei 2016: ‘Denktank’ met landbouwdeskundigen, denkers en doeners uit heel Nederland