Het ontstaan

In het voorjaar van 2022 openden de

(stal)deuren van Stadsboerderij Heerlijkheid Linde. Na een lang proces van voorbereidingen, bouwen, verbouwen en het uiteindelijk verhuizen van ons en onze koeien, hebben we met veel trots ons biologisch melkveebedrijf neergezet! In de basis 40 prachtige koeien, die inmiddels hun draai helemaal hebben gevonden en gewend zijn geraakt aan alle gezelligheid.

Innovatie gaat op ons bedrijf hand in hand met kringlooplandbouw en natuur. De grond om de boerderij (65 hectare) wordt gepacht van stichting IJssellandschap.

Heerlijkheid Linde in het kort

In de Heerlijkheid draait het om de ontmoeting tussen consument en producent. Een plek om te proeven, beleven, spelen, werken, leren en ontspannen. De basis van ons plan vormt een nieuwe agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van het gebied. Een boer die zorgt voor een aantrekkelijk landschap met hoge natuurwaarden. Het grondgebonden en biologische melkveebedrijf heeft een transparante, duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering en verkoopt haar producten rechtstreeks aan de inwoners van Deventer, de Vijfhoek en de dorpen.

In de volgende video zie je een impressie van onze toekomstvisie: Koetopia

Vitaal hart, vitaal gebied

Het hart van het erf wordt gevormd door een agrarische onderneming die een gezond bedrijf runt. Biologisch, met aandacht voor mens, dier, natuur en milieu. Een open bedrijf, waar bezoekers welkom zijn. Het bedrijf weidt het vee op de weiden, beheert de akkers en zorgt voor een opbouw van de bodemvruchtbaarheid. Op en rond het bedrijf is een rijk leven aan flora en fauna. Het aloude landschap met de bijzondere bosjes en landschapselementen wordt optimaal beheerd. Een groen bedrijf, waarbij zorg voor het landschap en een gesloten kringloop centraal staan en een bedrijf dat melk ter plekke verwerkt en een lokale afzetmarkt bedient. Een bedrijf ook waarbij de consument van harte wordt uitgenodigd om te participeren in de korte keten van productie tot consumptie.

Het grondgebonden, agrarisch bedrijf is economisch rendabel en heeft plaats voor meerdere fte’s. Zo zorgt het voor directe en indirecte werkgelegenheid. De bedrijfsvoering is innovatief, transparant, duurzaam en publieksvriendelijk. Er ligt een grote kans in de productie van nieuwe typen melk, bijvoorbeeld met anti-allergie eigenschappen. Het bedrijf verwerkt de melk ter plaatse tot zuivelproducten en verkoopt de melk in een boerderijwinkel en/ of verkooppunt in de directe omgeving, bijvoorbeeld de Vijfhoek. Naast het landbouwbedrijf is er volop ruimte voor aanvullende functies in het gebied zoals zorg, wonen, recreatie en dienstverlening. Alle ondernemers in het gebied staan ten dienste van de gezamenlijke Heerlijkheid. Gezamenlijk wordt een vitale, duurzame en levendige Heerlijkheid opgebouwd!

Het agrarische bedrijf wordt in het hart van het gebied gesitueerd, waarbij de eigenaren als beheerders van de nieuwe Heerlijkheid gaan fungeren en zorg dragen voor het landschap. Dit doen zij natuurlijk niet alleen. Iedereen kan aandeelhouder worden van de Heerlijkheid. Deze aandeelhouders dragen met geld of in natura bij aan het gebied, bijvoorbeeld door delen van het landschap te beheren of de agrariër te helpen. Ook is het denkbaar dat er een kringloop van organisch materiaal via compost wordt opgezet. Op deze wijze wordt het gebied teruggegeven aan de gemeenschap.