Landschap en omgeving

 

Aan de praktische ontwikkeling van het gebied ging een erf- en gebiedsinrichtingsplan vooraf. Een uitgebreid plan waarin vooral is gekeken naar het verhogen van de biodiversiteit en het herstellen en versterken van oude structuren. Dat betekende: handen uit de mouwen! Wij hebben kruidenrijke graslanden gezaaid, kilometers eetbare en vee-kerende gemengde hagen geplant, poelen gegraven, singels, houtwallen en bossen hersteld, een boomgaard en solitaire boomgroepen aangeplant. Dit alles resulteerde in een prachtig gebied waar balans is: grondgebonden en zelfvoorzienend waar je ruimte én rust vindt.

Eeuwenoud landschap 

Het landschap kenmerkt zich door een mix van een oud hoevenlandschap, jonge heide- en broekontginningen en laagveenontginningen in de beekdalen. Karakteristiek voor het gebied zijn het kleinschalige coulissenlandschap, de afwisseling van open en gesloten ruimten, de hoogteverschillen tussen de dekzandruggen en de beekdalen en het microreliëf op dekzandvlakten.

Het Oversticht heeft voor ons een landschapsanalyse uitgevoerd. Atelier Linderveld – landschapsanalyse

Hierin zijn de historische kaart en de huidige situatie met elkaar vergeleken. Veel oude structuren zijn nog in het gebied aanwezig, waaronder de markante Oerdijk en andere beplante wegen, als ruimtelijke dragers van het gebied. Andere historische structuren zijn de beeklopen of weteringen en houtwallen. Ook veel van de bestaande bebouwing in het gebied is van waarde, aangezien het hier veelal oude boerderijen betreft.

Onzekerheid over de toekomst van het gebied heeft er echter toe geleid dat er niet goed voor het gebied is gezorgd. Doordat er geen bestendige beheerder of eigenaar is, is de grond uitgebuit, is het landschapsonderhoud en het onderhoud van de gebouwen sterk achterstallig en is het gebied als totaal versnipperd geraakt.

In de aanloop naar de aankoop tot op heden is en wordt er samen met (agrarische) ondernemers, bewoners, gebruikers, omwonenden, gebiedskenners, beleidsmakers, raadsleden, pachtersvereniging en plannentoetsers nagedacht over passende functies en kansen om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te versterken.